Från 18

Följande sidor är endast avsedda för vuxna. Genom att ENTER bekräftar du att du är minst 18 år gammal.

Kategorier

Nyhetsbrev

Integritetspolicy

Med denna dataskyddsdeklaration vill vi informera dig om hur dina uppgifter behandlas när du använder vår webbplats. I synnerhet informerar dataskyddsdeklarationen dig om i vilken utsträckning, på vilket sätt och i vilket syfte dina personuppgifter behandlas. Dina uppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

När det gäller de termer som används i dataskyddsdeklarationen hänvisar vi till art. 4 DSGVO.

1. Ansvarig

Namn/Fa.:MEO Vertriebs GmbH
Gatuadress:Lise-Meitner-Straße 9
Postnummer, stad, land:45699 Herten, Tyskland
Telefonnummer: +49 (0) 23 66 / 500 500+49 (0) 23 66 / 500 500
Fax:+49 (0) 23 66/ 500 510
E-postadress:[email protected]

2. Dataskyddsombud

Dominic Schrader
Lise-Meitner-Straße 9
45699 Herten
[email protected]

3. Rättslig grund för behandlingen

I den mån vi inhämtar samtycke från den registrerade för behandling av personuppgifter, utgör artikel 6.1 a DSGVO den rättsliga grunden.

Vid behandling av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, utgör artikel 6.1 b DSGVO den rättsliga grunden. Detta gäller även för behandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtalets ingående.

I den mån behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, tjänar artikel 6.1 c i DSGVO som rättslig grund.

Om den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter, tjänar artikel 6.1 d i GDPR som rättslig grund.

Om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning ska artikel 6.1 e i DSGVO utgöra den rättsliga grunden.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett berättigat intresse eller en tredje part och den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte överväger det tidigare intresset, tjänar artikel 6.1 lit. f DSGVO som rättslig grund för behandlingen. Vårt berättigade intresse ligger i utförandet av vår affärsverksamhet.

4. Insamling av allmänna uppgifter och information

När du besöker vår webbplats samlar vi in data och allmän information som lämnas till oss via webbläsaren på din terminalenhet.

Vi samlar in och använder följande åtkomstdata/loggfiler när du använder vår webbplats:

  • IP-adress för den begärande datorn
  • Datum och tid för åtkomst
  • Namn på din internetleverantör
  • Typ av åtkomst
  • den sida från vilken du besöker oss
  • begärd fil
  • hänvisande webbadresser
  • Meddelande om lyckad hämtning
  • använda webbläsartyper
  • operativsystem som används

Dessa uppgifter behandlas i syfte att möjliggöra användningen av webbplatsen (upprättande av anslutning), systemsäkerhet, teknisk administration av nätverksinfrastrukturen samt optimering av Interneterbjudandet, således på grundval av våra legitima intressen i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO och för att skydda användare och annan obehörig användning. Dessa uppgifter vidarebefordras inte till tredje part eller utvärderas på något annat sätt. De insamlade uppgifterna används inte, en personlig användarprofil skapas inte.

5. Behandling av personuppgifter vid kontakt med oss

När förfrågningar görs till oss via kontaktformuläret eller e-post, behandlas personuppgifter för deras hantering i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit. b) DSGVO.

Vilka uppgifter som samlas in när du använder kommunikationskanalerna framgår av kontaktformuläret eller beror på ditt meddelande via e-post. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att svara på din begäran eller för att kontakta dig och tillhörande teknisk administration.

Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har behandlats, om du så önskar och om det inte finns några rättsliga skyldigheter att behålla uppgifterna.

6. Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på nyhetsbrevet som erbjuds på vår webbplats genom att förse oss med din e-postadress via motsvarande inmatningsmask.

Genom att göra detta samtycker du till att ta emot nyhetsbrevet.

Registreringen sker via ett så kallat double opt-in-förfarande. Efter din registrering kommer du att få ett e-postmeddelande där du måste bekräfta din registrering. Detta gör det möjligt för oss att kontrollera att du faktiskt är ägare till adressen. För att kunna bevisa din registrering i enlighet med de rättsliga kraven loggar vi beställningen av nyhetsbrevet, sändningen av ett bekräftelsemeddelande och mottagandet av det svar som begärs härmed. Inga ytterligare uppgifter samlas in.

Nyhetsbrevet innehåller information och reklam. Om du har samtyckt till att få nyhetsbrevet skickas det på grundval av art. 6 para. 1 lit. a och art. 7 DSGVO. De uppgifter som du tillhandahåller (namn och e-postadress) behandlas uteslutande för att skicka nyhetsbrevet.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via en länk som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett motsvarande meddelande till oss och därmed återkalla ditt samtycke. Efter att du har avslutat prenumerationen kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev.

7. Behandling av personuppgifter Inom ramen för avtalsenliga och egna tjänster

a)Beställning av våra produkter

Du kan beställa våra produkter som gäst eller via ditt användarkonto.

När du beställer en av våra produkter samlas personuppgifter som IP-adress, namn, födelsedatum, leveransadress, e-postadress och betalningsuppgifter in genom dina poster eller genom informationen i ditt användarkonto för att utföra våra avtalsförpliktelser. Du kan också se exakt vilka uppgifter som samlas in med hjälp av respektive inmatningsmasker. De uppgifter som tillhandahålls kommer att lagras av oss och användas för att behandla den juridiska transaktionen. Vi använder de uppgifter som du tillhandahåller utan ditt separata samtycke uteslutande för nödvändig uppfyllelse och bearbetning av de tjänster som erbjuds, i syfte att uppfylla våra avtalsförpliktelser och tjänster.

När tjänsterna har behandlats fullständigt kommer dina uppgifter att blockeras för vidare användning och raderas efter utgången av lagringsperioderna enligt skatte- och handelslagstiftning, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller det finns någon annan rättslig motivering.

b) Användarkonto

Du kan välja att skapa ett konto på vår webbplats. Under registreringsprocessen samlas personuppgifter in, t.ex. din e-postadress. Även annan information som du lämnar inom ditt användarkonto, såsom namn, adress, kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer), företag, betalningsmetod och andra profiluppgifter lagras av oss. De lagrade uppgifterna kan spåras på din profil. Du kan när som helst ändra eller radera uppgifterna via "Mitt konto".

Användarkontona är inte offentliga. De uppgifter som samlas in där används uteslutande för nödvändig uppfyllelse och bearbetning av den erbjudna tjänsten. Insamlingen och behandlingen av dina uppgifter baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit. a DSGVO.

Du kan när som helst radera ett konto genom att logga ut eller skicka ett meddelande till oss. I detta fall kommer dina uppgifter att raderas med avseende på användarkontot. Ytterligare lagring kommer endast att ske om detta är nödvändigt av juridiska skäl i enlighet med art. 6 para. 1 lit. c DSGVO.

8. Rättigheter för de registrerade

a) Rätt till information

I enlighet med art. 15 DSGVO har du rätt att begära information om de personuppgifter vi behandlar.

I synnerhet kan du begära information om vilka uppgifter som behandlas för vilket ändamål och till vem de kan avslöjas.

b) Rätt till rättelse

Enligt art. 16 DSGVO har du rätt att korrigera felaktiga eller fullständiga ofullständiga uppgifter.

c) Rätt till radering och begränsning av behandling

I enlighet med artikel 17 i DSGVO kan du begära radering av dina uppgifter på grundval av de skäl som anges där. Om radering inte är möjlig måste behandlingen av dina personuppgifter begränsas i enlighet med artikel 18 i DSGVO.

d) Rätt till dataportabilitet

Enligt art. 20 DSGVO har du rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

e) Rätt att klaga

Art. 77 DSGVO ger dig en allmän rätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.

9. Rätt till återkallande

I enlighet med artikel 7.3 i DSGVO kan du när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss med verkan för framtiden.

Återkallelsen kan göras med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

10. Rätt till invändning

Enligt art. 21 DSGVO kan du när som helst invända mot behandlingen av uppgifter som samlats in på grundval av ett berättigat intresse, förutsatt att det finns en anledning till detta enligt art. 21 DSGVO.

a) Individuell rätt till invändning

Du har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 e DSGVO (databehandling av allmänt intresse) och artikel 6.1 f DSGVO (databehandling på grundval av en intresseavvägning).

Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

b) Rätt att invända mot behandling av uppgifter för direkt marknadsföring

I enskilda fall behandlar vi dina personuppgifter för att genomföra direktreklam. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring.

Invändningen kan göras genom att använda kontaktuppgifterna ovan.

11. Användning av cookies

Cookies är små datapaket som överförs mellan oss och användaren. Uppgifterna överförs från vår server till användarens webbläsare och lagras där på slutenheten för senare hämtning. Cookies orsakar ingen skada på användarens slutenhet och innehåller inga virus.

Cookies kan överföras till en sida när den öppnas och därmed göra det möjligt att identifiera användaren. Cookies hjälper till att förenkla användningen av Internetsidor för användarna. Vissa av de cookies som vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, dvs. efter att du stängt din webbläsare. Andra cookies finns kvar på din terminal och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Vi använder tre kategorier av cookies som en del av vårt interneterbjudande, cookies som är nödvändiga för webbplatsens funktionalitet (nödvändiga cookies), cookies som samlar in anonymiserade data för statistik och analyser för att förbättra vårt erbjudande och vår webbplats för användarna (statistikcookies) och cookies som gör det möjligt för oss att förbättra produktförslagen på vår webbplats (marknadsföringscookies).

Vi använder nödvändiga cookies på grundval av vårt berättigade intresse (art. 6.1 lit. f) DSGVO) för att upprätta den fullständiga funktionaliteten på vår webbplats och för att möjliggöra mottagarvänliga tjänster. De cookies som inte är nödvändiga används endast om användaren har gett sitt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Samtycket ges via den så kallade cookie-bannern, som måste klickas aktivt på. Inställningarna kan när som helst ändras igen. Du kan också utesluta den allmänna åtkomsten av cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar i enlighet med detta.

a) Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies hjälper till att göra vår webbplats användbar i första hand. Grundläggande funktioner lagras som gör att webbplatsen kan fungera korrekt. Vi använder följande nödvändiga cookies på vår webbplats:

(1) Cookie-banner

Cookiebannern lagrar användarens inställningar som valts i cookiebannern. Leverantören av denna cookie är MEO Vertriebs GmbH som operatör av webbplatsen. Den aktuella cookien har en livslängd på 30 dagar.

(2) Cookies för uppbyggnad av webbplatsen

Vi använder cookies som gör det möjligt att bygga upp webbplatsen. Kakorna används för att kunna visa det senaste innehållet på webbplatsen. Leverantören av denna cookie är MEO Vertriebs GmbH som operatör av webbplatsen. Respektive cookie har en livslängd på 30 dagar.

b) Statistik-cookies

Vi använder också statistikcookies på vår webbplats. Dessa ger oss information om användarnas beteende på vår webbplats och hur användarna interagerar med vår webbplats. Vi använder följande statistikcookies på vår webbplats:

(1) Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer dock din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, så att det inte längre är möjligt att tydligt tilldela IP-adressen. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Cookien sätts endast med ditt samtycke, som erhålls via cookie-bannern på vår webbplats. Den rättsliga grunden är därför Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

De cookies som ställs in via denna tjänst har en löptid på 2 år.

Ytterligare information om användarvillkor och dataskydd finns på www.google.com/analytics/terms/de.html eller på www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Ett avtal har ingåtts med Google i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler för att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd vid överföring av personuppgifter till tredjeländer. Ytterligare information finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de.

(2) YouTube

Vi använder YouTube-videor, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. ("Google"), i vårt online-erbjudande, som lagras på http://youtube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Genom att besöka webbplatsen får YouTube informationen om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs åtkomstdata och loggfiler.

Detta sker oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto via vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill att dina uppgifter ska kopplas till din Y-ouTube-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen.

YouTube lagrar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller för att utforma sin webbplats så att den uppfyller dina behov. Sådana analyser görs i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att sådana användarprofiler skapas, och du måste kontakta YouTube för att utöva denna rättighet.

Genom att klicka på uppspelningsknappen för en YouTube-video som är inbäddad på vår webbplats samtycker du till engångsdatabehandling för uppspelning av motsvarande video. Den rättsliga grunden är art. 6 para. 1 mening 1 lit. a) DSGVO. Dessutom inhämtas samtycke inom ramen för cookie-bannern för inställning av cookies på webbplatsen. Den rättsliga grunden är art. 6 avsn. 1 mening 1 lit. a) DSGVO.

Motsvarande cookies har en maximal livslängd på 10 år.

Ett avtal har ingåtts med Google i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler för att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd vid överföring av personuppgifter till tredje land. Ytterligare information samt Googles integritetspolicy finns på: https://policies.google.com/privacy?hl=de

För syfte och omfattning av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av leverantören, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se leverantörens sekretesspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(3) Vimeo

Vår webbplats använder ett verktyg från videoportalen Vimeo. Leverantören är Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Integrationen av videor via leverantören Vimeo leder till anrop till leverantörens servrar. Detta beror på tekniska skäl och kan inte förhindras av oss.

Vimeo-servern får information om vilka av våra sidor du har besökt. Vimeo får också din IP-adress. Detta gäller även om du inte är inloggad på Vimeo eller inte har ett Vimeo-konto. Den information som samlas in av Vimeo överförs till Vimeos server i USA.

Om du är inloggad på ditt Vimeo-konto gör du det möjligt för Vimeo att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Vimeo-konto.

Vimeo kan samla in motsvarande uppgifter med hjälp av cookies och liknande tekniker.

Cookien ställs endast in med ditt samtycke, som erhålls via cookie-bannern på vår webbplats. Den rättsliga grunden är därför art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

De cookies som ställs in via denna tjänst har en varaktighet på 2 år.

Ett avtal har ingåtts med Vimeo i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler för att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd vid överföring av personuppgifter till tredje land.

Ytterligare information om hanteringen av användardata finns i Vimeos sekretesspolicy på: https://vimeo.com/privacy.

c) Cookies för marknadsföring

Vi använder också marknadsföringscookies på vår webbplats. Dessa gör det möjligt för oss att förbättra användarvänligheten på vår webbplats och att erbjuda olika funktioner.

Vi använder följande marknadsföringscookies på vår webbplats:

(1) Vårt butikssystem

Med ditt samtycke använder vi vissa uppgifter från cookies i vårt butikssystem för marknadsföringsändamål. Det gäller framför allt registrering av de kategorier och artiklar som visas för att kunna ge dig mer relevanta artikelförslag i butiken på grundval av dessa uppgifter.

Cookie-innehållet ställs endast in med ditt samtycke, vilket erhålls via cookie-bannern på vår webbplats. Den rättsliga grunden är därför art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

De cookies som ställs in via denna tjänst har en varaktighet på 30 dagar.

12. Anmärkningar om användning av Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Google+, Pinterest

Vi använder plugins och länkar för analys, optimering och ekonomisk drift av våra erbjudanden inom ramen för våra berättigade intressen enligt art. 6.1 lit. f DSGVO.

På vår webbplats används så kallade plugins/länkar från de sociala nätverken Facebook, Google+ och Pinterest samt mikrobloggtjänsterna Twitter, Instagram och tumblr. Dessa tjänster tillhandahålls av företagen Facebook Inc, Google Ltd, Pinterest Inc, Twitter Inc, Instagram LLC. Och Tumblr Inc. erbjuds ("leverantörer").

a) Facebook

Facebook drivs av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). En översikt över Facebook-plugins och deras utseende finns här: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

För syfte och omfattning av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av leverantörerna, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se leverantörens sekretesspolicy: http://www.facebook.com/policy.php.

b) Google+

Google+ drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). En översikt över Googles plugins och deras utseende hittar du här: https://developers.google.com/+/web/

För syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av leverantörerna, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se leverantörens integritetspolicy: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

c) Pinterest

Pinterest drivs av Pinterest Inc, 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Ytterligare information om Pinterest finns här: https://www.pinterest.de/.

För syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av leverantörerna, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se leverantörens integritetspolicy: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

d) Twitter

Twitter drivs av Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). En översikt över Twitter-knapparna och deras utseende hittar du här: https://twitter.com/about/resources/buttons.

För syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av leverantörerna, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se leverantörens sekretesspolicy: https://twitter.com/privacy.

e) Instagram

Instagram drivs av Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). En översikt över Instagram-knapparna och deras utseende hittar du här: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

För syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av leverantörerna, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se leverantörens integritetspolicy: https://help.instagram.com/155833707900388/.

f) Tumblr

Tumblr drivs av Tumblr Inc, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA. En översikt över Tumblr-knapparna och deras utseende finns här: https://www.tumblr.com/buttons.

För syfte och omfattning av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av leverantörerna, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se leverantörens sekretesspolicy: https://www.tumblr.com/privacy/de.

Om du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin eller klickar på en länk, upprättar din webbläsare en direktanslutning till leverantörens servrar. Innehållet i insticksprogrammet eller länken överförs direkt till din webbläsare av respektive leverantör och integreras på sidan. Genom att integrera plugins eller aktivera länken får leverantörerna information om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en profil eller för närvarande inte är inloggad. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en server hos respektive leverantör i USA och lagras där.

Om du är inloggad på en av tjänsterna kan leverantörerna direkt tilldela ditt besök på vår webbplats till din motsvarande profil. Om du interagerar med plugins överförs motsvarande information också direkt till en server hos leverantörerna och lagras där. Informationen publiceras också på respektive leverantörs sida och visas där för dina kontakter.

Om du inte vill att de uppgifter som samlas in via vår webbplats ska tilldelas direkt till din profil i respektive tjänst måste du logga ut från respektive tjänst innan du besöker vår webbplats. Du kan också helt förhindra laddning av plugins med tillägg för din webbläsare, t.ex. med skriptblockeraren "NoScript" (http://noscript.net/).

13. Integration av tjänster från tredje part

På grundval av våra legitima intressen i den mening som avses i artikel 6 para. 1 lit. f. DSGVO använder vi tjänster från tredje part för att optimera och ekonomiskt driva våra erbjudanden. I dessa fall kan tredjepartsleverantörerna uppfatta IP-adressen för användarna av tredjepartsinnehållet eller så är detta nödvändigt för genomförandet av tredjepartsleverantörernas erbjudanden. Tredjepartsleverantörerna kan också utvärdera information om besökartrafik genom användning av så kallade pixeltaggar och använda denna information för statistiska eller marknadsföringsändamål. Dessutom kan denna information lagras i cookies och på användarnas slutenheter. Dessa cookies kan då innehålla teknisk information om den webbläsare som används, operativsystem, besökstid och annan information om användningen av vår webbplats och kan länkas till denna information från andra källor.

a) Paypal

Vi erbjuder tjänsten från betaltjänstleverantören Paypal på vår webbplats.

Detta ger dig möjlighet att behandla betalning för våra erbjudanden via Paypal.

Paypal drivs av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Om du använder Paypal kommer vi att vidarebefordra den information du tillhandahåller under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning (namn, adress, kontonummer, banköverföringsnummer, kreditkortsnummer om tillämpligt, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer) till företaget för orderbehandling. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering. PayPal överför dina uppgifter till kreditinstitut för att få en kreditrapport för att bedöma ansvarsrisken.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av leverantören, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, kan hittas i leverantörens dataskyddsinformation: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE.

b) Six betalning

Om du betalar med kreditkort samlar Six Payment in personuppgifter, t.ex. namn på kreditkortsinnehavaren, kreditkortsnummer, faktureringsadress, leveransadress, säkerhetskod och giltighetstid för kreditkortet.

Uppgifterna behandlas av SIX Payment Services (Europe) S.A., Zweigniederlassung Deutschland, Franklinstraße 61-63, 60486 Frankfurt am Main.

För syfte och omfattning av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av leverantören, samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se leverantörens dataskyddsinformation: https://www.six-payment-services.com/de/services/legal/privacy-statement.html.

c) Xtube

Vi inkluderar videor från Xtube på vår webbplats.

Xtube drivs av MG Freesites II Ltd, 195-197 Old Nicosia-Limassol Road, Block 1 Dali Industrial Zone, Cypern 2540.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av leverantören, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, finns i leverantörens sekretesspolicy: https://www.xtube.com/legal/privacy.

d) Vzaar

Vi använder funktionen för att bädda in Vzaar-videor på vår webbplats.

Vzaar drivs av Vzaar Limited, 31 - 33 Bondway, London, SW8 1SJ, England.

För syfte och omfattning av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av leverantören, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se leverantörens sekretesspolicy: https://vzaar.com/legal/privacy.

14. Online-närvaro på Facebook

Vi driver en online-närvaro på det sociala nätverket Facebook för att kommunicera med intresserade användare och för att informera dig om vårt företag.

Facebook förser oss, som operatör av webbplatsen, med så kallade "Facebook Insights". När du besöker vår webbplats sätts cookies som samlar in anonymiserade statistiska data. Cookies ställs in av Facebook och är en icke-avskiljbar del av användarrelationen mellan oss och Facebook.

Behandlingen av personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse enligt art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO att kommunicera och informera intresserade användare så effektivt som möjligt. Det finns ett berättigat intresse av att utforma och optimera vårt erbjudande på grundval av användarnas beteende.

När det gäller databehandling är Facebook och vi gemensamt ansvariga i enlighet med artikel 26 i DSGVO. Facebook har det primära ansvaret. Vi, som operatör av webbplatsen, fattar inga beslut om behandlingen av uppgifterna. Informationsplikten enligt artikel 13 i DSGVO ligger hos Facebook.

Den registrerades rättigheter kan hävdas hos oss eller hos Facebook. Vi vill dock påpeka att det är mest effektivt att hävda rättigheterna gentemot Facebook. Detta beror på att endast Facebook har tillgång till de behandlade uppgifterna och direkt kan vidta lämpliga åtgärder och tillhandahålla information.

För ytterligare information om behandlingen av uppgifter, avtalet om gemensamt ansvar och invändningsalternativen, se Facebooks sekretesspolicy:

Ett avtal har ingåtts med Facebook i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler för att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd vid överföring av personuppgifter till tredje land. Ytterligare information samt Googles integritetspolicy finns på: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

15. Online-närvaro i andra sociala medier

Vi har online-närvaro i sociala nätverk och plattformar för att kommunicera med kunder, intressenter och användare som är aktiva där och för att kunna informera dig om våra tjänster där. Vid anrop av respektive nätverk och plattformar gäller respektive leverantörs villkor och riktlinjer för databehandling. Särskilt när det gäller en detaljerad beskrivning av respektive behandling och möjligheterna att invända (opt-out) hänvisar vi till informationen från de leverantörer som är länkade nedan. När det gäller att hävda den registrerades rättigheter påpekar vi också att dessa bäst kan hävdas hos respektive leverantör, eftersom endast leverantören har tillgång till dina uppgifter.

 

Om inget annat anges i vår integritetspolicy behandlar vi användarnas uppgifter om de kommunicerar med oss inom de sociala nätverken och plattformarna, t.ex. skriver inlägg på vår onlinepresens eller skickar meddelanden till oss.

16. Utlämnande av uppgifter till tredje part

De personuppgifter som den registrerade anger samlas in och lagras uteslutande för intern användning av den personuppgiftsansvarige och för dennes egna ändamål. Inom vårt företag får de interna kontor eller organisatoriska enheter dina uppgifter som kräver det för att uppfylla våra avtalsenliga och rättsliga skyldigheter eller i samband med behandling och genomförande av vårt legitima intresse. Den personuppgiftsansvarige kan använda underleverantörer för att tillhandahålla och fullgöra sina tjänster eller ordna överföringen till en eller flera personuppgiftsbiträden som också använder personuppgifterna uteslutande för en intern användning som kan hänföras till den personuppgiftsansvarige, t.ex. i samband med behandling av avtal; i syfte att uppfylla rättsliga krav enligt vilka vi är skyldiga att tillhandahålla information, rapportera eller överföra uppgifter eller överföringen av uppgifter är av allmänt intresse; i den mån externa tjänsteföretag behandlar uppgifter på våra vägnar som personuppgiftsbiträden eller funktionsmottagare (t.ex. externa datorcenter, support/funktionsmottagare). T.ex. externa datacenter, support/underhåll av EDB/IT-applikationer, arkivering, datadestruktion, inköp/upphandling, kundadministration, lettershops, webbplatshantering, revisionstjänster, kreditinstitut, tryckerier eller företag för dataförvaring, kurirtjänster, logistik); på grundval av vårt berättigade intresse eller tredje parts berättigade intresse (t.ex. till myndigheter, kreditinstitut, inkasso, advokater, domstolar, värderare, dotterbolag och tillsynsorgan).

17. Rättslig skyldighet att behandla och lagra uppgifter

Liksom alla som bedriver affärsverksamhet omfattas vi av en rad olika rättsliga skyldigheter. Dessa är i första hand rättsliga krav (t.ex. handels- och skattelagstiftning), men i förekommande fall även regulatoriska eller andra officiella krav. Syftet med behandlingen kan vara att uppfylla kontroll- och rapporteringsskyldigheter enligt skattelagstiftningen samt arkivering av uppgifter för dataskydds- och datasäkerhetsändamål och för revision av skattemyndigheter och andra myndigheter. Dessutom kan utlämnande av personuppgifter vara nödvändigt i samband med officiella åtgärder/åtgärder i domstol i syfte att samla in bevis, åtala brott eller driva in civilrättsliga anspråk.

18. Datasäkerhet

För att förhindra obehörig åtkomst eller obehörigt utlämnande, för att säkerställa att uppgifterna är korrekta och för att säkerställa behörig användning av uppgifterna, har vi infört tekniska och organisatoriska förfaranden i enlighet med artikel 32 i GDPR för att säkra och skydda de uppgifter vi samlar in online. Vi skyddar vår webbplats och andra system mot manipulation, förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller distribution av dina uppgifter av obehöriga personer.

19. Radering och blockering av personuppgifter

Vi raderar eller blockerar de personuppgifter som vi samlar in i enlighet med artiklarna 17 och 18 i DSGVO.

Vi lagrar och behandlar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå syftet med lagringen. Lagring kan ske utöver detta om detta har föreskrivits av den europeiska eller nationella lagstiftaren i unionsförordningar, lagar eller andra bestämmelser som vi är föremål för. I detta fall kommer uppgifterna att blockeras för andra ändamål.

Så snart syftet med lagringen upphör att gälla eller en lagringsperiod som föreskrivs i ovan nämnda bestämmelser löper ut, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas.

20. Frågor och anmärkningar

För användningen av vår webbplats gäller alltid den version av dataskyddsdeklarationen som finns tillgänglig online vid tidpunkten för ditt besök. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera denna dataskyddsdeklaration på grund av vidareutveckling av webbplatsen eller ändrade juridiska eller officiella krav.

Vi ber våra användare att regelbundet informera sig om innehållet i dataskyddsdeklarationen.

Om du har ytterligare frågor om ämnet dataskydd med avseende på vår webbplats kan du kontakta oss på ovanstående e-postadress. Vi kommer då att försöka svara på dina frågor och eliminera eventuella problem.

 

Status: Augusti 2021