Vanaf 18

De volgende pagina's zijn alleen bedoeld voor volwassenen. Door ENTER bevestig je dat je minstens 18 jaar oud bent.

Categorieën

Nieuwsbrief

Privacybeleid

Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt wanneer u onze website gebruikt. In het bijzonder informeert de gegevensbeschermingsverklaring je over de mate waarin, de wijze waarop en het doel waarvoor je persoonsgegevens worden verwerkt. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Met betrekking tot de in de gegevensbeschermingsverklaring gebruikte begrippen verwijzen wij naar art. 4 DSGVO.

1. Verantwoordelijke

Naam/Fa.:MEO Vertriebs GmbH
Straatnr:Lise-Meitner-Straße 9
Postcode, plaats, land:45699 Herten, Duitsland
Telefoonnummer:+49 (0) 23 66 / 500 500
Fax:+49 (0) 23 66/ 500 510
E-mailadres:[email protected]

2. Functionaris voor gegevensbescherming

Dominic Schrader
Lise-Meitner-Straße 9
45699 Herten
[email protected]

3. Wettelijke basis voor verwerking

Voor zover wij voor verwerkingen van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene verkrijgen, dient artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, dient artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6(1)(d) van de GDPR als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen, dient artikel 6, lid 1, onder e), DSGVO als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang of een derde te beschermen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.

4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we gegevens en algemene informatie die ons door de browser van je eindapparaat worden verstrekt.

Wij verzamelen en gebruiken de volgende toegangsgegevens/logbestanden wanneer u onze website gebruikt:

  • IP-adres van de aanvragende computer
  • Datum en tijd van toegang
  • Naam van je internet service provider
  • Type toegang
  • de pagina van waaruit je ons bezoekt
  • opgevraagd bestand
  • verwijzende URL's
  • Bericht over succesvol ophalen
  • gebruikte browsertypes
  • gebruikte besturingssystemen

Deze gegevens worden verwerkt om het gebruik van de website mogelijk te maken (verbindingsopbouw), systeembeveiliging, technisch beheer van de netwerkinfrastructuur alsmede optimalisering van het internetaanbod, dus op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO en om gebruikers en ander ongeoorloofd gebruik te beschermen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven of anderszins geëvalueerd. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt, er wordt geen persoonlijk gebruikersprofiel aangemaakt.

5. Verwerking van persoonsgegevens bij contact met ons

Wanneer via het contactformulier of e-mail vragen aan ons worden gesteld, worden persoonsgegevens verwerkt voor de afhandeling daarvan overeenkomstig Art. 6 Paragraaf 1 lit. b) DSGVO.

Welke gegevens worden verzameld bij het gebruik van de communicatiekanalen kun je zien aan het contactformulier of is afhankelijk van je bericht per e-mail. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor de beantwoording van je verzoek of om contact met je op te nemen en de bijbehorende technische administratie.

Je gegevens worden verwijderd nadat je verzoek is verwerkt, als je dat wenst en als er geen wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens te bewaren.

6. Nieuwsbrief

Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief die op onze website wordt aangeboden door ons je e-mailadres te verstrekken via het bijbehorende invoermasker.

Door dit te doen ga je akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief.

De inschrijving vindt plaats via een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Na je inschrijving ontvang je een e-mail waarin je je inschrijving moet bevestigen. Zo kunnen we controleren of je daadwerkelijk de eigenaar van het adres bent. Om je inschrijving volgens de wettelijke voorschriften te kunnen bewijzen, registreren wij de bestelling van de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en de ontvangst van de hierbij gevraagde reactie. Er worden geen verdere gegevens verzameld.

De nieuwsbrief bevat informatie en reclame. Als je toestemming hebt gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen, wordt deze verzonden op basis van Art. 6 Para. 1 lit. a en Art. 7 DSGVO. De door jou verstrekte gegevens (naam en e-mailadres) worden uitsluitend verwerkt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Herroeping van toestemming

Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via een link in de e-mail van de nieuwsbrief of door ons een overeenkomstig bericht te sturen en daarmee je toestemming in te trekken. Nadat je je hebt afgemeld, wordt je e-mailadres onmiddellijk uit onze distributielijst voor de nieuwsbrief verwijderd.

7. Verwerking van persoonsgegevens In het kader van contractuele en eigen diensten

a)Het bestellen van onze producten

Je kunt onze producten bestellen als gast of via je gebruikersaccount.

Wanneer je een van onze producten bestelt, worden persoonsgegevens zoals IP-adres, naam, geboortedatum, afleveradres, e-mailadres en betalingsgegevens verzameld via je inzendingen of via de informatie in je gebruikersaccount om onze contractuele verplichtingen uit te voeren. Je kunt ook precies zien welke gegevens worden verzameld door middel van de respectievelijke invoermaskers. De verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt om de wettelijke transactie te verwerken. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens zonder uw afzonderlijke toestemming uitsluitend voor de noodzakelijke vervulling en verwerking van de aangeboden diensten, om onze contractuele verplichtingen en diensten na te komen.

Zodra de diensten volledig zijn verwerkt, worden je gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van je gegevens of er een andere wettelijke rechtvaardiging is.

b) Gebruikersaccount

Je kunt optioneel een account aanmaken op onze website. In het kader van de registratie worden persoonsgegevens verzameld, zoals je e-mailadres. Ook andere gegevens die je binnen je gebruikersaccount verstrekt, zoals naam, adres, contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer), bedrijf, betaalmethode en andere profielgegevens worden door ons opgeslagen. De opgeslagen gegevens kunnen worden getraceerd op je profiel. Je kunt de gegevens te allen tijde wijzigen of verwijderen via "Mijn account".

De gebruikersaccounts zijn niet openbaar. De daar verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de noodzakelijke vervulling en verwerking van de aangeboden dienst. Het verzamelen en verwerken van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art 6 Para. 1 lit. a DSGVO.

Het verwijderen van een account is te allen tijde mogelijk door uit te loggen of ons een bericht te sturen. In dat geval worden je gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd. Verdere opslag vindt alleen plaats als dit om wettelijke redenen noodzakelijk is conform Art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

8. Rechten van de betrokkenen

a) Recht op informatie

Overeenkomstig Art. 15 DSGVO heb je het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij verwerken.

In het bijzonder kun je informatie vragen over welke gegevens voor welk doel worden verwerkt en aan wie ze kunnen worden verstrekt.

b) Recht op rectificatie

Volgens Art. 16 DSGVO heb je het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren.

c) Recht op wissen en beperking van de verwerking

Volgens Art 17 DSGVO kun je verzoeken om het wissen van je gegevens op basis van de daarin genoemde gronden. Als wissen niet mogelijk is, moet de verwerking van uw persoonsgegevens worden beperkt overeenkomstig Art 18 DSGVO.

d) Recht op gegevensportabiliteit

Overeenkomstig Art. 20 DSGVO heb je het recht om je gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

e) Recht om een klacht in te dienen

Art. 77 DSGVO geeft je een algemeen recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

9. Recht op intrekking

Overeenkomstig Art. 7 (3) DSGVO kun je de aan ons gegeven toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.

De herroeping kan gebeuren via de bovenstaande contactgegevens.

10. Recht van bezwaar

Op grond van Art. 21 DSGVO kun je te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op basis van een gerechtvaardigd belang zijn verzameld, mits daar een reden voor is zoals gespecificeerd in Art. 21 DSGVO.

a) Individueel recht van bezwaar

Je hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met jouw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e), DSGVO (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging).

Als je bezwaar maakt, zullen we je persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

b) Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor direct marketing doeleinden

In individuele gevallen verwerken wij je persoonsgegevens om directe reclame te maken. Je hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame.

Het bezwaar kan worden gemaakt via bovenstaande contactgegevens.

11. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die tussen ons en de gebruiker worden overgedragen. De gegevens gaan van onze server naar de browser van de gebruiker en worden daar op het eindapparaat opgeslagen om later opgevraagd te worden. Cookies veroorzaken geen schade aan het eindapparaat van de gebruiker en bevatten geen virussen.

De cookies kunnen bij het oproepen van een pagina worden doorgegeven en maken zo de identificatie van de gebruiker mogelijk. Cookies helpen het gebruik van internetpagina's voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat je je browser hebt afgesloten. Andere cookies blijven op je eindapparaat staan en stellen ons in staat je browser bij een volgend bezoek te herkennen.

We gebruiken drie categorieën cookies als onderdeel van ons internetaanbod: cookies die essentieel zijn voor de functionaliteit van de website (noodzakelijke cookies), cookies die geanonimiseerde gegevens verzamelen voor statistieken en analyses om ons aanbod en onze website voor gebruikers te verbeteren (statistische cookies) en cookies waarmee we de productsuggesties op onze site kunnen verbeteren (marketing cookies).

Wij gebruiken de noodzakelijke cookies op grond van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO) om de volledige functionaliteit van onze website vast te stellen en ontvangersvriendelijke diensten mogelijk te maken. De niet noodzakelijke cookies worden alleen geplaatst als de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven (Art. 6 para 1 lit. a DSGVO). De toestemming wordt gegeven via de zogenaamde cookiebanner, die actief moet worden aangeklikt. De instellingen kunnen te allen tijde weer worden gewijzigd. Je kunt de algemene toegang van cookies ook uitsluiten door je browserinstellingen dienovereenkomstig te wijzigen.

a) Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen in de eerste plaats om onze website bruikbaar te maken. Er worden basisfuncties opgeslagen die een goede werking van de website mogelijk maken. Wij gebruiken de volgende noodzakelijke cookies op onze website:

(1) Cookiebanner

De cookiebanner slaat de instellingen van de gebruiker op die in de cookiebanner zijn geselecteerd. De aanbieder van deze cookie is MEO Vertriebs GmbH als beheerder van de website. De betreffende cookie heeft een levensduur van 30 dagen.

(2) Cookies voor de opbouw van de website

Wij gebruiken cookies die de opbouw van de website mogelijk maken. De cookies worden gebruikt om de nieuwste inhoud op de website te kunnen tonen. De aanbieder van deze cookie is MEO Vertriebs GmbH als beheerder van de website. De betreffende cookie heeft een levensduur van 30 dagen.

b) Statistische cookies

Wij gebruiken ook statistische cookies op onze website. Deze geven ons informatie over het gedrag van gebruikers op onze website en hoe gebruikers met onze website omgaan. Wij gebruiken de volgende statistische cookies op onze website:

(1) Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zodat het niet meer mogelijk is het IP-adres duidelijk toe te wijzen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

De cookie wordt alleen ingesteld met uw toestemming, die wordt verkregen via de cookiebanner op onze website. De rechtsgrondslag is daarom art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.

De via deze dienst ingestelde cookies hebben een looptijd van 2 jaar.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op www.google.com/analytics/terms/de.html of op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Met Google is een contract gesloten in overeenstemming met de standaard contractbepalingen van de EU om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen bij de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen. Verdere informatie is hier te vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de.

(2) YouTube

We gebruiken YouTube-video's, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. ("Google"), in ons online aanbod, die worden opgeslagen op http://youtube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Door het bezoeken van de website ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden toegangsgegevens en logbestanden doorgegeven.

Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee je bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als je bij Google bent ingelogd, worden je gegevens direct aan je account toegewezen. Als je niet wilt dat je gegevens aan je Y-ouTube profiel worden gekoppeld, moet je uitloggen voordat je de knop activeert.

YouTube slaat jouw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of het ontwerpen van zijn website om aan jouw behoeften te voldoen. Een dergelijke analyse wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het aanbieden van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over jouw activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Door op de afspeelknop van een op onze website ingesloten YouTube-video te klikken, geef je toestemming voor de eenmalige gegevensverwerking voor het afspelen van de betreffende video. De rechtsgrondslag is Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a) DSGVO. Daarnaast wordt toestemming verkregen in het kader van de cookiebanner voor het plaatsen van cookies op de website. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) DSGVO.

Overeenkomstige cookies hebben een maximale levensduur van 10 jaar.

Met Google is een contract gesloten in overeenstemming met de standaard contractuele clausules van de EU om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen bij de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen. Meer informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder, alsmede uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij naar het privacybeleid van de aanbieder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(3) Vimeo

Onze website maakt gebruik van een tool van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

De integratie van video's via de provider Vimeo resulteert in oproepen naar de servers van de provider. Dit is het gevolg van technische redenen en kan door ons niet worden voorkomen.

Aan de Vimeo-server wordt meegedeeld welke van onze pagina's je hebt bezocht. Vimeo verkrijgt ook je IP-adres. Dit geldt ook als je niet bent ingelogd bij Vimeo of geen Vimeo-account hebt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgegeven aan de Vimeo-server in de VS.

Als je bent ingelogd op je Vimeo-account, stel je Vimeo in staat je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je Vimeo-account.

Vimeo kan de desbetreffende gegevens verzamelen met behulp van cookies en soortgelijke technologieën.

De cookie wordt alleen ingesteld met jouw toestemming, die wordt verkregen via de cookiebanner op onze website. De rechtsgrondslag is daarom Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.

De via deze dienst ingestelde cookies hebben een duur van 2 jaar.

Er is een contract gesloten met Vimeo in overeenstemming met de standaard contractuele clausules van de EU om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen bij de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

c) Marketing cookies

Wij gebruiken ook marketing cookies op onze website. Deze stellen ons in staat de gebruiksvriendelijkheid van onze site te verbeteren en verschillende functies aan te bieden.

Wij gebruiken de volgende marketing cookies op onze website:

(1) Ons winkelsysteem

Met jouw toestemming gebruiken we sommige gegevens uit de cookies van ons winkelsysteem voor marketingdoeleinden. Dit betreft met name de registratie van de opgeroepen categorieën en artikelen om op basis van deze gegevens relevantere artikelsuggesties aan je te kunnen doen in de shop.

De cookie-inhoud wordt alleen ingesteld met jouw toestemming, die wordt verkregen via de cookiebanner op onze website. De rechtsgrondslag is daarom art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.

De via deze dienst ingestelde cookies hebben een looptijd van 30 dagen.

12. Opmerkingen over het gebruik van Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Google+, Pinterest

Wij gebruiken plugins en links voor de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze aanbiedingen in het kader van onze legitieme belangen volgens Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Op onze website worden zogenaamde plugins/links van de sociale netwerken Facebook, Google+ en Pinterest en de microbloggingdiensten Twitter, Instagram en tumblr gebruikt. Deze diensten worden door de bedrijven Facebook Inc, Google Ltd, Pinterest Inc, Twitter Inc, Instagram LLC. En Tumblr Inc. aangeboden ("aanbieders").

a) Facebook

Facebook wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Een overzicht van de Facebook plugins en hun verschijningsvorm vind je hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij naar het privacybeleid van de aanbieder: http://www.facebook.com/policy.php.

b) Google+

Google+ wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Een overzicht van de plugins van Google en hun verschijningsvorm vind je hier: https://developers.google.com/+/web/

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals je rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om je privacy te beschermen, verwijzen we naar het privacybeleid van de aanbieder: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

c) Pinterest

Pinterest wordt beheerd door Pinterest Inc, 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VS. Meer informatie over Pinterest is hier te vinden: https://www.pinterest.de/.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij naar het privacybeleid van de aanbieder: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

d) Twitter

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter"). Een overzicht van de Twitter-knoppen en hun uiterlijk vind je hier: https://twitter.com/about/resources/buttons.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede je rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om je privacy te beschermen, kun je het privacybeleid van de aanbieder raadplegen: https://twitter.com/privacy.

e) Instagram

Instagram wordt beheerd door Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram"). Een overzicht van de Instagram-knoppen en hun uiterlijk vind je hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals je rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om je privacy te beschermen, verwijzen we naar het privacybeleid van de aanbieder: https://help.instagram.com/155833707900388/.

f) Tumblr

Tumblr wordt beheerd door Tumblr Inc, 770 Broadway, New York, NY 10003, VS. Een overzicht van de Tumblr-knoppen en hun uiterlijk vind je hier: https://www.tumblr.com/buttons.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede je rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om je privacy te beschermen, kun je het privacybeleid van de aanbieder raadplegen: https://www.tumblr.com/privacy/de.

Wanneer je een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat of je klikt op een link, maakt je browser een directe verbinding met de servers van de aanbieder. De inhoud van de plugin of link wordt door de betreffende aanbieder rechtstreeks naar je browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door het integreren van de plugins of het activeren van de link ontvangen de aanbieders de informatie dat je browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als je geen profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt door je browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als je bent ingelogd bij een van de diensten, kunnen de aanbieders je bezoek aan onze website direct toewijzen aan je bijbehorende profiel. Bij interactie met de plugins wordt de betreffende informatie eveneens rechtstreeks aan een server van de aanbieders doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op de pagina van de betreffende aanbieder gepubliceerd en daar aan je contacten getoond.

Als je niet wilt dat de via onze website verzamelde gegevens direct aan je profiel in de betreffende dienst worden toegewezen, moet je je bij de betreffende dienst afmelden voordat je onze website bezoekt. Je kunt het laden van de plugins ook volledig verhinderen met add-ons voor je browser, bijv. met de scriptblokker "NoScript" (http://noscript.net/).

13. Integratie van diensten van derden

Op basis van onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO, maken wij gebruik van diensten van derden om onze aanbiedingen te optimaliseren en economisch te exploiteren. In deze gevallen kunnen de derde aanbieders het IP-adres van de gebruikers van de inhoud van de derde partij waarnemen of is dit noodzakelijk voor de uitvoering van de aanbiedingen van de derde aanbieders. De externe aanbieders kunnen ook informatie over het bezoekersverkeer evalueren door het gebruik van zogenaamde pixeltags en deze informatie gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Bovendien kan deze informatie worden opgeslagen in cookies en op de eindapparaten van de gebruikers. Deze cookies kunnen dan technische informatie bevatten over de gebruikte browser, het besturingssysteem, het tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van onze website en kunnen worden gekoppeld aan deze informatie uit andere bronnen.

a) Paypal

Wij bieden op onze website de dienst van de betaaldienstverlener Paypal aan.

Dit geeft je de mogelijkheid om de betaling voor onze aanbiedingen via Paypal af te handelen.

Paypal wordt beheerd door PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u Paypal gebruikt, sturen wij de informatie die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankroutingnummer, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) door naar het bedrijf voor de verwerking van de bestelling. Je gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking. PayPal geeft je gegevens door aan kredietbureaus om een kredietrapport te verkrijgen om het aansprakelijkheidsrisico te beoordelen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder, evenals je rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om je privacy te beschermen, kun je vinden in de informatie over gegevensbescherming van de aanbieder: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE.

b) Betaling door Six

Als je met een creditcard betaalt, verzamelt Six Payment persoonsgegevens, bijv. naam van de creditcardhouder, creditcardnummer, factuuradres, afleveradres, beveiligingscode en geldigheidsduur van de creditcard.

De gegevens worden verwerkt door SIX Payment Services (Europe) S.A., vestiging Duitsland, Franklinstraße 61-63, 60486 Frankfurt am Main.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder, evenals je rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om je privacy te beschermen, kun je vinden in de informatie over gegevensbescherming van de aanbieder: https://www.six-payment-services.com/de/services/legal/privacy-statement.html.

c) Xtube

Wij nemen video's van Xtube op onze website op.

Xtube wordt geëxploiteerd door MG Freesites II Ltd, 195-197 Old Nicosia-Limassol Road, Block 1 Dali Industrial Zone, Cyprus 2540.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder, evenals je rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om je privacy te beschermen, kun je vinden in het privacybeleid van de aanbieder: https://www.xtube.com/legal/privacy.

d) Vzaar

Wij gebruiken de functie voor het insluiten van Vzaar-video's op onze website.

Vzaar wordt geëxploiteerd door Vzaar Limited, 31 - 33 Bondway, London, SW8 1SJ, Engeland.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder, evenals je rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om je privacy te beschermen, verwijzen we naar het privacybeleid van de aanbieder: https://vzaar.com/legal/privacy.

14. Online aanwezigheid op Facebook

Wij exploiteren een online aanwezigheid op het sociale netwerk Facebook om met geïnteresseerde gebruikers te communiceren en je te informeren over ons bedrijf.

Facebook stelt ons, als exploitant van de site, zogenaamde "Facebook Insights" ter beschikking. Wanneer u onze site bezoekt, worden cookies geplaatst die geanonimiseerde statistische gegevens verzamelen. De cookies worden ingesteld door Facebook en vormen een niet af te leiden onderdeel van de gebruikersrelatie tussen ons en Facebook.

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO in het zo effectief mogelijk communiceren en informeren van geïnteresseerde gebruikers. Er is een gerechtvaardigd belang bij het ontwerpen en optimaliseren van ons aanbod op basis van gebruikersgedrag.

Met betrekking tot de gegevensverwerking zijn Facebook en wij gezamenlijk verantwoordelijk overeenkomstig Art. 26 DSGVO. Facebook heeft de primaire verantwoordelijkheid. Wij, als exploitant van de site, nemen geen beslissingen over de verwerking van de gegevens. De informatieplicht volgens Art. 13 DSGVO ligt bij Facebook.

Rechten van betrokkenen kunnen bij ons of bij Facebook geldend worden gemaakt. Wij willen er echter op wijzen dat een beroep op Facebook het meest effectief is. Dit komt omdat alleen Facebook toegang heeft tot de verwerkte gegevens en direct passende maatregelen kan nemen en informatie kan verstrekken.

Meer informatie over de verwerking van gegevens, de gezamenlijke verantwoordelijkheidsovereenkomst en de bezwaarmogelijkheden vind je in het privacybeleid van Facebook:

Met Facebook is een overeenkomst gesloten in overeenstemming met de standaardcontractbepalingen van de EU om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen bij de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen. Verdere informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

15. Online aanwezigheid in andere sociale media

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te communiceren en je daar over onze diensten te kunnen informeren. Bij het oproepen van de betreffende netwerken en platforms gelden de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de betreffende aanbieder. Vooral met betrekking tot een gedetailleerde beschrijving van de betreffende verwerking en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out) verwijzen wij naar de hieronder gelinkte informatie van de aanbieders. Met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkene wijzen wij erop dat deze het best bij de desbetreffende aanbieder kunnen worden uitgeoefend, aangezien alleen deze toegang heeft tot uw gegevens.

 

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijv. berichten schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

16. Openbaarmaking van gegevens aan derden

De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden. Binnen ons bedrijf ontvangen die interne kantoren of organisatieonderdelen uw gegevens die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen of in het kader van de verwerking en uitvoering van ons gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke kan onderaannemers gebruiken om zijn diensten te verlenen en uit te voeren of de overdracht regelen aan een of meer verwerkers die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruiken voor een intern gebruik dat aan de verwerkingsverantwoordelijke kan worden toegeschreven, bv. in verband met de verwerking van contracten; om te voldoen aan wettelijke vereisten op grond waarvan wij verplicht zijn informatie te verstrekken, gegevens te rapporteren of over te dragen of de overdracht van gegevens in het algemeen belang is; voor zover externe dienstverlenende bedrijven namens ons gegevens verwerken als verwerkers of functievervullers (bv. externe datacenters, ondersteunende/functievervullers). Bijv. externe rekencentra, ondersteuning/onderhoud van EDP/IT-toepassingen, archivering, gegevensvernietiging, inkoop/aanbesteding, klantenadministratie, brievenwinkels, websitebeheer, auditdiensten, kredietinstellingen, printers of bedrijven voor gegevensverwijdering, koeriersdiensten, logistiek); op grond van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van de derde (bijv. aan autoriteiten, kredietbureaus, incasso, advocaten, rechtbanken, taxateurs, gelieerde bedrijven en toezichthoudende instanties).

17. Wettelijke verplichting om gegevens te verwerken en op te slaan

Zoals iedereen die betrokken is bij het bedrijfsleven, zijn wij onderworpen aan diverse wettelijke verplichtingen. Dit zijn in de eerste plaats wettelijke vereisten (bijv. handels- en belastingwetten), maar ook wettelijke of andere officiële vereisten indien van toepassing. De doeleinden van de verwerking kunnen het vervullen van controle- en rapportageverplichtingen krachtens de belastingwetgeving omvatten, alsmede het archiveren van gegevens voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging en voor controle door belasting- en andere instanties. Bovendien kan de openbaarmaking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van officiële/rechterlijke maatregelen met het oog op bewijsvergaring, strafrechtelijke vervolging of de tenuitvoerlegging van civielrechtelijke vorderingen.

18. Beveiliging van gegevens

Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, de juistheid van de gegevens te waarborgen en het toegestane gebruik van de gegevens te garanderen, hebben we technische en organisatorische procedures ingesteld in overeenstemming met artikel 32 van de GDPR om de gegevens die we online verzamelen te beveiligen en te beschermen. Wij beveiligen onze website en andere systemen tegen manipulatie, verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

19. Verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

Wij verwijderen of blokkeren de persoonsgegevens die wij verzamelen overeenkomstig Art. 17 en 18 DSGVO.

Wij bewaren en verwerken persoonsgegevens alleen zolang dit nodig is om het doel van de opslag te bereiken. Opslag kan langer plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in Unieverordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan wij zijn onderworpen. In dat geval worden de gegevens voor andere doeleinden afgeschermd.

Zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is of een door de genoemde regelgeving voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist.

20. Vragen en opmerkingen

Voor het gebruik van onze website geldt altijd de versie van de gegevensbeschermingsverklaring die op het moment van je bezoek online beschikbaar is. Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen of bij te werken vanwege verdere ontwikkeling van de website of gewijzigde wettelijke of officiële vereisten.

Wij verzoeken onze gebruikers zich regelmatig te informeren over de inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring.

Als je nog vragen hebt over het onderwerp gegevensbescherming met betrekking tot onze website, kun je contact met ons opnemen via het bovenstaande e-mailadres. We zullen dan proberen je vragen te beantwoorden en eventuele zorgen weg te nemen.

 

Status: augustus 2021