Vanaf 18

De volgende pagina's zijn alleen bedoeld voor volwassenen. Door ENTER bevestig je dat je minstens 18 jaar oud bent.

Categorieën

Nieuwsbrief

Annuleringsbeleid - Recht op annulering

 

 

Consumenten hebben een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen:

 

Je hebt het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop

  • op de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen of in ontvangst heeft genomen als je een of meer goederen als onderdeel van een uniforme bestelling hebt besteld en de goederen of goederen uniform geleverd worden;

  • op de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst neemt of genomen heeft, als je verschillende goederen als onderdeel van één bestelling besteld hebt en de goederen afzonderlijk geleverd worden;

  • wanneer jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste artikel in bezit genomen heeft, als je goederen besteld hebt die in verschillende zendingen of artikelen geleverd worden;

Als meer dan een van de bovenstaande alternatieven van toepassing is, begint de herroepingstermijn pas te lopen wanneer jij of een door jou aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen of de laatste deelzending of het laatste deelstuk in bezit heeft genomen.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons, ME0 Vertriebsgesellschaft, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Duitsland, Tel. +49 2366 5005-00; Fax: 02366 / 5005-10, eMail: [email protected], door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van je besluit om je uit deze overeenkomst terug te trekken. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt. Je kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring invullen en inzenden, op onze website http://www.meo.de/catalog/widerrufsformular.php ook elektronisch. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen we je onverwijld een ontvangstbevestiging van die herroeping (bv. per e-mail).

Gevolgen van herroeping

Als je dit contract herroept, betalen we je alle betalingen die we van je ontvangen hebben terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een ander soort levering gekozen hebt dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering), zonder onnodige vertraging en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van je herroeping van dit contract ontvingen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij uitdrukkelijk anders met je overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren tot we de goederen terug ontvangen hebben of tot je bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, al naargelang wat eerder is. Je moet de goederen onverwijld en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. Jij draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Je hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van manipulatie van de goederen die niet nodig is om de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen te controleren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand

  • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk aan de persoonlijke behoeften van de consument zijn aangepast;

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten op afstand voor de levering van

  • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, als het zegel na de levering verwijderd is;

  • voor de levering van goederen als die na de levering door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen;

Voorkom beschadiging en verontreiniging. Stuur de goederen zo mogelijk in de oorspronkelijke verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen naar ons terug. Gebruik zo nodig beschermende buitenverpakking. Als je de originele verpakking niet meer hebt, zorg dan voor voldoende bescherming tegen transportschade met een geschikte verpakking, om claims voor schade door een gebrekkige verpakking te voorkomen. Er zij op gewezen dat deze modaliteiten geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

Annuleringsformulier

Voor de verklaring van herroeping kun je ons voorbeeldformulier voor her roeping downloaden of ons online formulier voor herroeping gebruiken. Merk op dat het gebruik van dit formulier geen voorwaarde is voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.